Následná péče Dobroduš

Image
Následná péče Dobroduš
Následná péče Dobroduš pomáhá dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním zapojit se do společnosti a přispívá k zotavení z duševní nemoci. Smyslem služby je podporovat tyto lidi v rozvoji dovedností, které jim pomohou vypořádat se s nároky okolí a podpoří je v osobním růstu. Jde zejména o podporu v oblasti vztahů, v samostatnosti a ve schopnosti řešit zátěžové situace, přispívat k aktivnímu trávení volného času a zařazení se do běžného společenského života.

Služba vychází z potřeb klientů, jsou respektovány jejich názory a svobodná vůle. Služba je poskytována v hlavním městě Praha.

Kde službu poskytujeme

Následná péče Dobroduš
Korunní 60
Praha 2
120 00
dobrodus@diakonie-praha.cz
Pondělí: 9:00-15:00
Úterý: 9:00-15:00
Středa: 9:00-15:00
Čtvrtek: 9:00-15:00
Pátek: 9:00-15:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Cíle služby

 • Rozšiřovat sociální kontakty a zlepšovat významné vztahy u lidí s duševním onemocněním.
 • Naplnit smysluplně volný čas, zapojit je do konstruktivního a aktivního plánování svého času.
 • Trénovat překonávání překážek a nástrah, které se objevují v běžném životě, a podporovat při hledání řešení sociální situace (v udržení či zlepšování zdraví  a v psychosociálních oblastech - bydlení, zaměstnání, finance, komunikace, seberealizace ve vztazích).
 • Vytvářet příležitosti k osobní angažovanosti osob s duševním onemocněním a k rozvoji jejich dovedností: zapojovat se do komunity, vyměňovat si názory s ostatními, spoluprožívat a ovlivňovat dění kolem sebe.

„Smyslem Dobroduše je dávat lidem naději a příležitost k zotavení ze závažného duševního onemocnění. Navazujeme na služby, které poskytují pomoc lidem v akutním stavu. Naše práce stojí na individuální případové práci sociálních pracovníků a na skupinových a komunitních aktivitách. Do spolupráce s klienty zapojujeme také dobrovolníky a peer konzultanta. Naše klienty podporujeme v rozvoji dovedností, které jim pomohou vypořádat se s nároky okolí, a doprovázíme je na cestě v osobním růstu. Jde zejména o oblast vztahů, o samostatnost a o schopnost řešit zátěžové situace," říká vedoucí služby Michal Pešek a dodává: Přispíváme ke snížení pocitu osamělosti a izolace skrze aktivní trávení volného času a zapojení do komunity. V tom je pro nás důležitá spolupráce s dobrovolníky, které zapojujeme do komunitních akcí a do trávení volného času ve dvojicích s klienty služby.“ 

 

Image
Pešek Michal

Podívejte se na dokument: Jsem člověk, ne diagnóza

Cílová skupina
 • Lidé s chronickým duševním onemocněním ve věku 19-80 let, kteří žijí na území hlavního města Prahy a jejichž duševní stav umožňuje komunikaci a spolupráci v rámci pravidel služby. ​​​​​​
 • Zpravidla se jedná o duševní onemocnění z okruhu psychotických a afektivních, případně neurotických poruch a poruch osobnosti.
 • Lidé ohrožení sociálním vyloučením z důvodu omezené schopnosti znovu zapojení se do běžných společenských kontaktů v okolním světě.
 • Lidé, kteří nemají dostupné zdroje, jež by vedly k řešení jejich situace. Jedná se jak o zdroje vnitřní, tj. možnosti, dovednosti a schopnosti osoby, tak o zdroje vnější, zejména podporu rodiny, přátel či dalších blízkých osob.

Do služby nepřijímáme zájemce, kteří vyžadují službu pouze v terénu.

Principy poskytování služby
 • Dobrovolnost: Poskytování služby je vázáno na dobrovolnost a zájem klienta účastnit se jí.
 • Přístup orientovaný na klienta: Reagujeme v souladu s potřebami klienta, pomáháme klientovi formulovat jeho přání a potřeby a práva, poskytujeme informace a možnosti jejich uplatnění.
 • Respekt ke klientovi: Spolupráce je založena na respektu k individualitě klienta služby. Není přípustná jakákoli diskriminace klienta kvůli jeho rase, pohlaví, národnosti, sexuální orientaci, náboženskému a politickému přesvědčení, příslušnosti k etnické skupině atd.
 • Bezplatnost: Zapojení do služby je bezplatné.
Služby pro naše klienty

Následná péče Dobroduš nabízí sociálně terapeutické činnosti pro prevenci relapsu, pro rozvoj nebo udržení osobních i sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. Získání a rozvíjení sociálních kompetencí jde ruku v ruce s překonáváním sociální izolace.

Jedná se o:

 • rozhovor ke zmapování potřeb uživatele služby,
 • poskytování poradenství,
 • zprostředkování kontaktu s dalšími poskytovateli sociálních služeb,
 • poskytnutí informace, rady a nasměrování, jak situaci řešit, změnit nebo vydržet,
 • podporu a doprovázení v dlouhodobé nemoci či jiné obtížné situaci,
 • nácvik běžných, sociálních a technických dovedností, jako jsou hospodaření s penězi, vytváření rozpočtu, práce s mobilním telefonem a počítačem, ovládání elektroniky, péče o sebe apod.

Zprostředkování sociálního kontaktu

Následná péče Dobroduš  nabízí aktivity odehrávající se ve společenském prostředí pro lepší orientaci ve vztazích. Jedná se o činnosti umožňující navazování dalších sociálních vztahů:

 • Zapojení dobrovolníků do činnosti služby, která zahrnuje i podporu klientů. Vztah klienta s dobrovolníkem je jednou z možných forem kontaktu se společenským prostředím a je specifikem naší služby.
 • Skupinové a komunitní aktivity (kluby, tematické večery, výlety, podpůrná skupina). Cílem je posilování mezilidských vztahů a s tím spojených dovedností (komunikace, řešení zátěžových situací, spolupráce, respekt k druhým, solidarita, sounáležitost), předcházení pocitům osamělosti a rozšíření denních aktivit.
 • Podpora klienta v kontaktu s dalšími sociálně-zdravotnickými službami.
 • Podpora klienta v kontaktu s přirozenou podpůrnou sítí (rodinou a jinými blízkými osobami).
 • Podpora klienta v obnovení dřívějších sociálních kontaktů.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jedná se o:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – podpora při jednání s úřady, lékaři apod.,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování.

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo pomáhá předejít vzniku těchto situací. Konkrétně jde o:

 • informace o možnosti výběru jiných sociálně-zdravotnických služeb a jiných běžně dostupných zdrojů podpory,
 • informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
 • informace o dalších formách pomoci (např. o státním sociálním zabezpečení, v oblasti bydlení, zaměstnání aj.),
 • zprostředkování komunikace s úřady či jinými institucemi.

Komunitní a skupinové aktivity

Jedná se o akce, které jsou součástí individuálního plánu terapeutické práce s klientem. Klient společně se svým klíčovým pracovníkem vytvoří odbornou přednášku, odpoledne zaměřené na nějaké téma, výlet, koncert, autorské čtení nebo náplň tvořivé dílny zaměřené tak, aby se této akce mohli účastnit další klienti služby, dobrovolníci služby, přátelé. Některá odpoledne jsou věnována promítání filmů.

Komunitní a skupinové aktivity pro klienty služby

Klub líných turistů

Klub líných turistů má v následné péči Dobroduš dlouholetou tradici. Je tak dlouhá, že se ani přesně neví, kdy to vše začalo. Nejspíše se psal rok 2012, kdy osudově přišel nápad pojmenovat tuto turistickou dobrodušskou aktivitu a věnovat se jí cíleně a pravidelně.

KLT (Klub líných turistů), zkratka která neznalcům neříká nic. Zároveň, kdo zná trochu Dobroduš, ví, odkud vítr vane. Může to být z míst, kam chodil Jaroslav Foglar s kluky od Bobří řeky hrát své hry a učit se v Prokopském údolí poznávat přírodu, lásce a úctě k ní. Taktéž to mohou být poutní místa, například Svatá Hora u Příbrami, kde na člověka dýchne duchovní rozměr stavby včetně genia loci. Nebo Kutná Hora se svou kostnicí. Jsou to ale i běžnější výpravy po stopách někoho, kdo už mezi námi není, ale zanechal stopu nesmazatelně vrytou do našich srdcí, jako třeba Miloš Kopecký. Jsou to návštěvy výstav, muzeí – podle možností klientů a nabídky. Vánoční procházka Prahou s betlémy je kromě dvou velkých komunitních akcí asi tou nejvíce navštěvovanou. Výlety probíhají pravidelně 1x za měsíc vždy v pátek od rána do odpoledne. Mohou se jich účastnit všichni klienti služby a dobrovolníci.

Klub líných turistů jsme zařadili mezi naše komunitní aktivity, které pomáhají lidem s duševním onemocněním v zotavení a zapojení se do společnosti. Je to pro naše klienty příležitost vyjít ven z domova, být v přírodě nebo navštívit zajímavé místo a to vše sdílet ve skupině s dalšími lidmi – pracovníky, dobrovolníky a klienty služby Dobroduš,“ vysvětluje vedoucí služby Michal Pešek. Vychází se z předpokladu, že jedním z nejtěžších břemen, která si klienti s duševním onemocněním nesou, je právě sociální izolace a osamělost. Vzhledem k příznakům nemoci a jejím dopadům na vztahy s blízkými lidmi nebo fungování ve společnosti (práce, studium, volný čas) bývají tito lidé dost často osamocení. Žijí s pocitem, že jim stejně nemůže pořádně porozumět někdo, kdo nezažil a nezažívá to, co oni. „Neřešíme, kdo má jakou diagnózu. Jde nám o vytvoření společenství lidí, kde je přátelská atmosféra, kde nejsou bariéry a kde duševní onemocnění není stigma. V tomto společenství je možné se seznámit s novými lidmi, mít zajímavé zážitky a zapomenout na své starosti a omezení,“ dodává Michal.

„Těšíme se z každého, kdo mezi nás dorazí, protože teprve společenství účastníků s pracovníky Dobroduše je tím, co přesně má KLT plnit. A to je seznamování, sdílení a poznávání ve všech směrech, které si jen člověk umí představit. Místa, zvyky a lidi. Při výletech poznáme jinak i sami sebe v různých situacích a posouváme svoje možnosti. Vždyť ne nadarmo se říká, že člověk se sebou není nikdy dostatečně hotov. Tak překvapujeme sebe i ostatní, kdy navzdory osudu jdeme třeba až 10 km, všichni pospolu,“ říká sociální pracovník Filip Wellemín, který výlety organizuje, a dodává: „Každé KLT je doprovázeno seznamovacím kolečkem. Navzájem se představíme a odpovídáme na nějakou záludnou otázku s cílem přiblížit se jeden druhému a odstranit bariéry anonymity. Lidé je mohou prolamovat, aby si byli bližší nejen prostorově, ale také na duchovní rovině. Aby upozadili svou nemoc a alespoň po dobu KLT dostali šanci nemyslet jen na své potíže a strasti a měli pocit, že někam patří. Proto jsme rádi za každého člověka, který půjde s námi a bude spolutvůrcem přátelské atmosféry, o kterou nám jde především.“

 

 

Podpůrná skupina pro klienty

Podpůrná skupina se koná pravidelně jednou za 14 dní a trvá 90 minut. Skupina je otevřená pro klienty následné péče Dobroduš, kteří splňují kritéria pro zapojení. 

Skupinu vede sociální pracovník spolu s peer konzultantem. Ti jsou odpovědní za přípravu, realizaci, vedení skupiny a motivaci klientů k účasti na ní.

Cílem je podporovat klienty v překonávání úzkosti, osamělosti a ve vstupování do kontaktu s okolím. Sdílet informace, které mohou mít vliv na pozitivní změnu v jejich životě v oblastech zaměstnání, trávení volného času, bydlení a mezilidských vtahů.

Ve skupině mohou klienti získat podporu a naději pro obtížné životní situace, jiný pohled na problém, zkušenost, pozitivní zpětnou vazbu.

Účastníci nemusí chodit pravidelně, účast je dobrovolná. Na skupinu se  přihlašují předem prostřednictvím vedoucího skupiny.

Složení skupiny je pokaždé jiné, ale funguje s již vytvořeným stabilním jádrem pravidelných účastníků a stabilními vztahy umožňující důvěrné sdílení životních zkušeností. Noví účastníci skupiny se k tomuto jádru připojují a vnášejí nová témata. Ta přinášejí vždy účastníci konkrétní skupiny podle aktuálních potřeb a zájmů. Sami se pak rozhodují, kterému tématu se bude věnovat pozornost. Téma skupiny se během skupiny vždy uzavře a nepřenáší se do dalších skupin.

Skupina nepracuje terapeuticky s traumaty z minulosti. Stojí na sdílení a předávání zkušeností účastníků, kteří se vzájemně podporují. Vedoucí skupiny podporují účastníky v aktivitě, ve vyjadřování svých témat a v komunikaci. Pomáhá moderovat diskusi, udržovat strukturu skupiny a dodržovat její pravidla . 

Deskohraní

Skupinové hraní společenských deskových her. Nejčastěji se jedná o společenskou karetní hru Dixit s jednoduchými pravidly a vědomostní hru Česko. Akce je pořádána pravidelně, jedenkrát měsíčně. 

Dobrovolnictví v Dobroduši

Dobrovolníci v Dobroduši je akreditovaný dobrovolnický program, který nabízí dobrovolnickou pomoc lidem s duševním onemocněním. Pro zájemce nabízíme dva možné typy spolupráce, Dobrovolníci 1+1 a Komunitní dobrovolníci.

Dobrovolníkům se věnují koordinátoři, kteří poskytují intenzivní podporu dobrovolníkům během spolupráce.

1) Program 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky, zkušenosti, sounáležitost, jde o tzv. kamarádství s pravidly, které zaštiťuje organizace. Dobrovolník vytvoří s klientem služby dvojici a společně tráví volný čas. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím. Činnosti vymýšlí a provozuje dvojice dohromady tak, aby jim spolu bylo dobře.

Dobrovolníci absolvují na začátku vstupní zaškolení, mají pravidelné skupinové supervize a hodnoticí schůzky s pracovníky služby.

2) Komunitní dobrovolníci Dobroduše se účastní komunitních akcí. Ty klienty podporují v rozvoji sociálních dovedností či zážitkovou formou posilují jejich odolnost a samostatnost (výlety do přírody, prezentace dovedností klientů apod.). Dobrovolníci pomáhají také s přípravou a realizací propagačních a benefičních akcí, například s jarmarkem u Ludmily nebo třeba benefičními koncerty.

Dobrovolník v Dobroduši:

 • je důležitou součástí týmu Dobroduše,

 • je obyčejný člověk, který chce dělat neobyčejné věci,

 • vykonává činnost ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu,

 • je člověk starší 18 let,

 • věnuje svůj čas činnostem v programu 1+1 nebo v komunitním dobrovolnictví,

 • respektuje podmínky a pravidla spolupráce,

 • má vhodné osobnostní předpoklady k výkonu dobrovolnické činnosti (např. je stabilní, čitelný, komunikativní, spolehlivý,  nemá projevy duševního onemocnění a má srozumitelnou motivaci)

 • může, ale i nemusí mít praxi v oblasti sociálních služeb, důležitý je pozitivní přístup k lidem a chuť se zapojit,

 • vidí osobnost člověka, nikoliv nemoc.

Dobrovolníkům nabízíme:

 • vstupní zaškolení zdarma a osvědčení o absolvování kurzu,

 • individuální a odborné vedení po celou dobu spolupráce,

 • osvědčení o dlouhodobé dobrovolnické činnosti,

 • být součástí vstřícného a přátelského týmu v organizaci s dlouholetou tradicí,

 • poznávání nových lidí, získání jedinečných zážitků,

 • získání zkušeností z oblasti sociální práce a trénink určitých dovedností pro budoucí povolání,

 • pojištění při výkonu dobrovolnické činnosti,

 • smysluplnou aktivitu a přinášení podpory lidem, kteří ji skutečně potřebují.

Kontakt:

Zuzana Beranová

tel.: +420 730 852 857, e-mail: dobrovolnici.dobrodus@diakonie-praha.cz

 

Přečtěte si příběhy našich dobrovolníků

Josef Mík učí na Fakultě dopravní ČVUT, zároveň už více než rok působí jako dobrovolník v následné péči Dobroduš. Ta pomáhá lidem s chronickým duševním onemocněním v zapojení se do společnosti. Jedním ze způsobů realizace je propojování klientů s dobrovolníky prostřednictvím společných akcí.

Rychlý
kontakt